W jakim wieku najkorzystniej się ubezpieczyć?

Polisę na życie pozwala uniknąć materialnych strat i zapewnia bezpieczeństwo finansowe w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Jest wyrazem troski i odpowiedzialności. Można ją zawrzeć okresowo lub dożywotnio.

Polisa na życie – czym jest i kiedy warto ją wykupić?

Polisa na życie to ubezpieczenie osobowe. Jej przedmiotem jest człowiek – jego życie i zdrowie. Ubezpieczenie na życie chroni przed pogorszeniem się sytuacji finansowej – zapewnia wsparcie materialne osobom upoważnionym w przypadku śmierci ubezpieczonego. Polisa może być zawarta we własnym imieniu i na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej. W pierwszym przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie osoby ubezpieczającej, w drugim zaś np. małżonki lub dziecka ubezpieczającego

 

Polisę na życie można wykupić w dowolnym momencie. Zawarcie jej na wczesnym etapie dorosłego życia, np. tuż po rozpoczęciu pracy, pomoże ochronić bliskich przez finansowymi skutkami nieprzewidzianych sytuacji losowych. Wykupienie polisy na życie zalecane jest osobom, które są jedynym źródłem dochodu w rodzinie. W takiej sytuacji ubezpieczenie zapewnia byt pozostałym osobom po śmierci ubezpieczonego. Polisa na życie to też dobre rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne. Po śmierci jednego z kredytobiorców, odszkodowanie otrzymane z polisy może pokryć część zadłużeń.

 

Kim jest uposażony?

Uposażony to osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jest wytypowana przez ubezpieczającego. Zawierając polisę, ubezpieczający może wskazać więcej niż jedną osobę uposażoną, wówczas suma ubezpieczenia zostanie podzielona na równe części pomiędzy każdego z uposażonych.

 

Zakres ochrony ubezpieczenia na życie

Ubezpieczyciel wypłaca gotówkę z tytułu polisy na życie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej podczas trwania ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli polisa nie była ubezpieczeniem dożywotnim (bezterminowym), to okres jej ochrony trwa tyle, na ile polisa została wykupiona (np. 20 lat). W takim przypadku, jeżeli zgon ubezpieczonego nastąpi po zakończeniu umowy, upoważnieni nie otrzymają odszkodowania. Przyczyna śmierci osoby ubezpieczonej (np. nieszczęśliwy wypadek lub choroba) zwykle nie wpływa na zasadność wypłaty odszkodowania.

 

Zakres polisy na życie można zwiększać o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają, np. zorganizowanie pomocy domowej lub zwrot kosztów związanych z dostosowaniem do życia w niepełnosprawności.

 

W jakim przypadku ubezpieczyciel może odmówić przyznania świadczenia?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy:

  • podczas zawierania ubezpieczenia na życie osoba ubezpieczająca się podała nieprawdziwe dane o stanie swojego zdrowia,
  • osoba ubezpieczona popełniła samobójstwo krótko po zawarciu ubezpieczenia (zwykle do 2-3 lat od chwili podpisania polisy na życie),
  • śmierć ubezpieczonego została spowodowana celowo przez osobę upoważnioną do otrzymania odszkodowania.

Poza tymi włączeniami, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą też zastrzec niewypłacenie odszkodowania, gdy śmierć była skutkiem, np.: działań wojennych, dobrowolnego udziału w aktach terrorystycznych, poddania się zabiegom medycznym będącym poza kontrolą lekarza bądź prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Wyłączenia odpowiedzialności mają chronić towarzystwo ubezpieczeniowe przed masowym ubieganiem się o odszkodowanie i lekkomyślnością osób ubezpieczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 13 = 15